Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

Pjotrek
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Pjotrek
w gwiazdach jest coś magicznego, zwłaszcza w tych spadających.
— last night
Reposted fromrightnow rightnow viabecause because
Pjotrek

March 14 2017

Pjotrek
Pjotrek
9259 cafb 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera

March 13 2017

2156 e04a 500
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viadimer dimer
Pjotrek
9334 17ea 500
Reposted frombooze booze viaszydera szydera

March 11 2017

Pjotrek
I want to learn Sax now!
Reposted fromtojika4 tojika4 viakerosine kerosine
Pjotrek
9618 1d3d

March 10 2017

Pjotrek
1563 e18d 500
Reposted fromfungi fungi viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
2064 4030
Reposted fromtatze tatze viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako vialatusek latusek

February 26 2017

7114 3d81
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera
Pjotrek
7606 e82a

February 25 2017

Pjotrek
4718 685a
Reposted fromsohryu sohryu viadivi divi
Pjotrek
0090 9b87
the best visual metaphor for life i've ever seen...
Reposted fromfub fub viadivi divi
Pjotrek
5044 3df6
Reposted fromumorusana umorusana viadivi divi
Pjotrek
8535 da11
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaNaitlisz Naitlisz
Pjotrek
Reposted fromtfu tfu viakerosine kerosine
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viadimer dimer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl